گرمایش گلخانه


سیستم های گرمایی که برای گرم کردن گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند باید دارای خصوصیات زیر باشند:

1- امکان تامین حرارت مورد نیاز در سرد ترین شب سال را داشته باشند
2- حرارت را در سر تا سر گلخانه به طور یکنواخت پخش کنند که باعث کاهش بیماری ها, رشد مناسب گیاهان و افزایش کارایی آنها می شود .
تولید گرما در گلخانه می تواند به صورت منبع حرارتی مرکزی یا موضعی باشد.